துபாயில் நடைபெறவுள்ள தொழுகை குறித்த சிறப்பு நிகழ்ச்சி (FOR BROTHERS & SISTERS)